Elektronik Tools

Raspberry Pi GPIO-Pins

Belegung der GPIO-Pins des Raspberry Pi Model B.

Belegung GPIO-Pins (P1)

   3V3  (1) (2)  5V
 GPIO2  (3) (4)  5V
 GPIO3  (5) (6)  GND
 GPIO4  (7) (8)  GPIO14
   GND  (9) (10) GPIO15
GPIO17 (11) (12) GPIO18
GPIO27 (13) (14) GND
GPIO22 (15) (16) GPIO23
   3V3 (17) (18) GPIO24
GPIO10 (19) (20) GND
 GPIO9 (21) (22) GPIO25
GPIO11 (23) (24) GPIO8
   GND (25) (26) GPIO7

Python Code-Beispiel: Blinkende LED

from gpiozero import LED
from time import sleep
led = LED(2)
while True:
    led.on()
    sleep(0.5)
    led.off()
    sleep(0.5)